Hỏi đápNơi trao đổi và phản hồi thông tin giữa Doanh nghiệp và Sở Công Thương

HỎI ĐÁP HỎI ĐÁP

VỀ VIỆC CÓ PHẢI LÀM GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Dung - Email: log@aomlogistics.com.vn Ngày hỏi: 09/04/2018 - Số điện thoại: 0967775595
<p>
Thưa Sở Công thương Tp.Hồ Chí Minh,</p>
<p>
Công ty chúng tôi là Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến,</p>
<p>
Sắp tới chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ Nhật bản về để phục vụ sản xuất trong công ty.</p>
<p>
lô hàng này có tên: Dung dịch thử xì bao bì Wel check A - Aerosol Type (600 cc) - gồm 1 cartons - 24 can - 660ml/ can - gross weight kiện hàng: 16.9kgs.</p>
<p>
trong thành phần Dung dịch này có Hóa chất Naphthalene - CAS: 91-20-3 chiếm dưới 1% thành phần, hóa chất này thuộc phụ lục I và thuộc loại hàng hóa nguy hiểm Cấp 1.</p>
<p>
vậy theo thông tin:</p>
<p style="margin-top: 1px; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
"Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, có hiệu lực từ ngày 25/11/2017. Theo văn bản này, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần biết một số quy định, cụ thể như sau:</p>
<p style="margin-top: 1px; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
1. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện:</p>
<p style="margin-top: 1px; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
Là những hóa chất có trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 113/2017, hoặc là.hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục I và hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục II mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định 113/2017 được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 113/2017 &nbsp;thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau đây:</p>
<p style="margin-top: 1px; margin-left: 0.38in; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
&nbsp; a) Nguy hại vật chất cấp 1, 2, 3 hoặc kiểu A, B, C và D;</p>
<p style="margin-top: 1px; margin-left: 0.38in; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
&nbsp; b) Độc cấp tính (theo các đường phơi nhiễm khác nhau) cấp 2, 3;</p>
<p style="margin-top: 1px; margin-left: 0.38in; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
&nbsp; c) Tổn thương nghiêm trọng, kích ứng mắt cấp 1, 2/2A;</p>
<p style="margin-top: 1px; margin-left: 0.38in; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
&nbsp; d) Ăn mòn, kích ứng da cấp 1, cấp 2;</p>
<p style="margin-top: 1px; margin-left: 0.38in; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
&nbsp; đ) Tác nhân gây ung thư, đột biến tế bào mầm, độc tính sinh sản cấp 2;</p>
<p style="margin-top: 1px; margin-left: 0.38in; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
&nbsp; e) Nguy hại môi trường cấp 1.</p>
<p style="margin-top: 1px; padding-right: 10px; text-align: justify; font-size: 14px; font-family: Arial, &quot;PT Sans&quot;, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 68, 68);">
Tổ chức, cá nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu các loại hóa chất này phải có&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Giấy&nbsp;chứng&nbsp;nhận</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">đủ</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">điều</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">kiện</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">kinh</span><span style="font-weight: bold;">doanh</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">hóa</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">chất</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">có</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">điều</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">kiện</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">trong</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">lĩnh</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">vực</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">công</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">nghiệp</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;do&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">Sở</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">Công</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">Thương</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">nơi</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">tổ</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">chức</span><span style="font-weight: bold;">,&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">cá</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">nhân</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">đặt</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">cơ&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">sở</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">kinh&nbsp;doanh&nbsp;cấp"</span></p>
<p>
Doanh nghiệp&nbsp; công ty chúng tôi nhập về để sử dụng trong sản xuất có cần phải xin "Giấy phép đủ điều kiện Kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp" không?</p>
<p>
Trân trọng cảm ơn,</p>
<p>
Nguyễn Thị Thùy Dung.</p>
<p>
DT: 0967775595</p>

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Kính gửi doanh nghiệp,

Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

- Các đối tượng hoạt động sản xuất, kinh doanh các hóa chất có thành phần, đặc tính nguy hiểm quy định cụ thể tại Điều 8 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp” (gọi tắt là GCNĐĐK) trước khi đi vào hoạt động.

- Các đơn vị nhập khẩu hóa chất nguy hiểm để sử dụng trong hoạt động sản xuất hàng hóa khác (mà hàng hóa này không phải hóa chất nguy hiểm) thì không thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp GCNĐĐK. Tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện an toàn trong hoạt động hóa chất, cụ thể tại:  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 (Hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản); tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng tham gia hoạt động hóa chất tại đơn vị theo quy định tại Chương VI Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Chương III Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và thể thức trình bày, bố cục, nội dung Kế hoạch/Biện pháp phải đảm bảo theo quy định tại Phụ lục 6, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương; thực hiện khai báo hóa chất theo quy định tại Chương V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; thực hiện chế độ báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP (báo cáo theo mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư 32/2017/TT-BCT),…

Trường hợp cần trao đổi, làm rõ thêm thông tin, doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường (61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1), Điện thoại: 028 38277416

 

- Người trả lời: Quản trị cổng TTĐT [13/07/2018]

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn