Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

« Quay lại

Hướng dẫn thủ tục hoạt động nhượng quyền thương mại

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-SCT ngày 18/6/2018 của Sở Công Thương về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Sở Công Thương; theo đó, tại mục 6, điều  4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Thương mại, có nội dung: "Phòng Quản lý Thương mại có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại và hoạt động nhượng quyền thương mại theo phân cấp trên địa bàn Thành phố";

Sở Công Thương TP.HCM hướng dẫn thủ tục liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân có đăng ký kinh doanh tại địa bàn TP.HCM như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;

2. Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;

3. Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;

4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

5. Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

II. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CHỦ YẾU LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI:

1. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền (quy định tại Điều 8 Chương IV Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ)

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

2. Phân cấp thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (quy định tại Điều 18 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ và Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ):

2.1. Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.

2.2. Các trường hợp sau không phải đăng ký nhượng quyền:

a) Nhượng quyền trong nước;

b) Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

3. Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền, thương nhân dự kiến nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương; quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn phải được tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CHO SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM:

1. Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền (nhượng quyền trong nước và nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài), phải thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương (quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ).

2. Thương nhân định kỳ thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương TP.HCM chậm nhất là vào ngày 15/01 hàng năm theo Biểu mẫu đính kèm (quy định tại Phần B Phụ lục 3 Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại).

FIle đính kèm - Mẫu báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại - tải về

Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Công Thương đã giải quyết

99,99%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 22/09/2021)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn