Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo: Danh sách các Thủ tục hành chính tiếp nhận qua Cổng dịch vụ trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 7395/VP-KSTT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021;

Sở Công Thương thông báo đến Quý Doanh nghiệp việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 như sau:

1.     Hình thức tiếp nhận:

-         Cổng dịch vụ công trực tuyến:

http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

-         Dịch vụ Bưu chính công ích:

Gửi hồ sơ và nhận kết quả tại nhà qua hệ thống Bưu điện.

2.     Danh mục hồ sơ tiếp nhận trực tuyến:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (06 TTHC)

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

4

2

Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

4

3

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

4

4

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

4

5

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

4

6

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

4

Lĩnh vực đầu tư xây dựng (07 TTHC)

 

7

Thủ tục Thẩm định/phê duyệt dự án chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách thành phố

3

8

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách thành phố

3

9

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án chuyên ngành nhóm B, C (sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc dự án sử dụng nguồn vốn khác có yêu cầu thẩm định thiết kế cơ sở) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

4

10

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ khi di dời công trình điện trên địa bàn thành phố

3

11

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường di dời – tái lập công trình điện trên địa bàn thành phố

3

12

Thủ tục thẩm định/ phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình chuyên ngành sử dụng vốn nhà nước

4

13

Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng công trình chuyên ngành sử dụng vốn khác

4

Lĩnh vực Điện (10 TTHC)

 

14

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

4

15

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

4

16

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

4

17

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

4

18

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

4

19

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

4

20

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

4

21

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

4

22

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

4

23

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

4

Lĩnh vực Giám định thương mại (02 TTHC)

 

24

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

4

25

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

4

Lĩnh vực Hóa chất (07 TTHC)

 

26

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

3

27

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4

28

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4

29

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4

30

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4

31

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4

32

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (01 TTHC)

 

33

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

3

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (33 TTHC)

 

34

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

4

35

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

4

36

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

4

37

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

4

38

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

4

39

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

4

40

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

4

41

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

4

42

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

4

43

Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

4

44

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

4

45

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

4

46

Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

47

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

48

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

49

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

4

50

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

4

51

Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

4

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

4

53

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

4

54

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

4

55

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

4

56

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

4

57

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

4

58

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

4

59

Cấp lạiGiấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

4

60

Cấp điều chỉnhGiấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

4

61

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

4

62

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

4

63

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

4

64

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

4

65

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

4

66

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

4

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (05 TTHC)

 

67

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

4

68

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

4

69

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

4

70

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

4

71

Đăng ký, đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

4

Lĩnh vực Thương mại Quốc tế (09 TTHC)

 

72

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

73

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

74

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

75

Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

76

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

77

Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

3

78

Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

3

79

Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

3

80

Đăng ký hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

3

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (06 TTHC)

 

81

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

82

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiđối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

83

Thông báo hoạt động khuyến mại

4

84

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

4

85

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

4

86

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

4

3.       Hướng dẫn nộp hồ sơ:  xem chi tiết tại mục Hướng dẫn của Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương theo đường link:

http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/web/dvc/huong-dan

4.     Thông tin liên hệ, hướng dẫn:

-         Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

-         Điện thoại hỗ trợ: (028) 38 222 311

-         Email: sct@tphcm.gov.vn

Trên đây là Thông báo của Sở Công Thương về việc thực hiện Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

99,99%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 13/11/2021)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn