Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục cấp Giấp phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
Trình tự

    - Bước 1: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

    - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

        + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

    Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    - Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

    + Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    + Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện:

    * Đối với Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    * Đối với Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động: (1) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí; (2) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối buôn bán hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn; (3) cung cấp dịch vụ logistic, trừ các phân ngành dịch vụ logistic mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (4) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành; (5) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo; (6) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại; (7) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; (8) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ: Sở Công Thương thực hiện việc lấy ý kiến Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành.

    - Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    - Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Sở Công Thương cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    - Bước 6: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

 

Cách thức Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
ho-so

        - Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

+ Bản giải trình có nội dung:

* Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

* Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

* Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

* Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

+ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

+ Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

        - Số lượng hồ sơ:

        + 01 (một) bộ: đối với trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.

        + 02 (hai) bộ: đối với trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện: (1) quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mở bôi trơn; (2) Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (3) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành; (4) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo; (5) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại; (6) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; (7) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

        + 03 (ba) bộ: đối với trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.

 

Thời hạn Không quá 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương; - Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành.
Đối tượng Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hoàn thành mẫu đơn

        - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 1 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP);

        - Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Mẫu số 11 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

 

Phí, lệ phí không
Kết quả Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
yêu cầu (Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP) Điều kiện chung: - Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; - Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên. Điều kiện riêng theo từng trường hợp cụ thể: - Trường hợp 1: Nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. - Trường hợp 2: Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hoặc Dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng tiêu chí sau: + Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; + Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; + Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; + Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. - Trường hợp 3: Hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí + Các điều kiện quy định tại Trường hợp 2; + Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: (1) Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; (2) Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù. + Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.
Cơ sở pháp lý

        - Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 1 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP)

Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/06/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 3829 6322
Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn