Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấp phép lập cơ sở bán lẻ

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
Trình tự

        Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp điều chỉnh khi có thay đổi sau: (1) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; (2) Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; (3) Loại hình cơ sở bán lẻ; (4) Quy mô cơ sở bán lẻ; (5) Các nội dung khác.

        Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có tài liệu ghi nhận nội dung điều chỉnh; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải liên hệ Sở Công Thương để thực hiện điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

    - Bước 1: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

    - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

    + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

    - Bước 3:

    Trường hợp 1: Điều chỉnh (1) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; (2) Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; (3) Loại hình cơ sở bán lẻ, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini; Giảm diện tích cơ sở bán lẻ; Trường hợp 2: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2:

    + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

    + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    Trường hợp 3: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.        

 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP):

    (*) Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    (*) Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện: Sở Công Thương thực hiện việc lấy ý kiến Bộ Công Thương đối với việc cấp Giấp phép lập cơ sở bán lẻ.

    + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương có văn bản từ chối, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    Trường hợp 4: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.        

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP):

    (*) Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    (*) Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện: Sở Công Thương đề xuất thành lập Hội đồng ENT theo quy định. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng ENT:

    + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT có văn bản kết luận đề xuất.

    + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT:

    (*) Trường hp văn bản kết luận đề xuất không cấp phép, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    (*) Trường hợp văn bản kết luận đề xuất cấp phép, Sở Công Thương gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương đối với việc cấp Giấp phép lập cơ sở bán lẻ.

    + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương có văn bản từ chối, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    - Bước 4: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

 

Cách thức Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
ho-so

        - Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu)

+ Trường hợp 1:  thay đổi nội dung về: (1)Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; (2) Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; (3) Loại hình cơ sở bán lẻ, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini; Giảm diện tích cơ sở bán lẻ, hồ sơ gồm:

* Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính: Bản sao Giấy phép kinh doanh ghi nhận nội dung điều chỉnh;

* Trường hợp thay đổi địa chỉ của cơ sở bán lẻ: Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phường, xã, thị trấn xác nhận việc thay đi địa chỉ;

* Trường hợp giảm diện tích cơ sở bán lẻ: Các giấy tờ có liên quan.

+ Trường hợp 2: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2, hồ sơ gồm:

* Bản giải trình có nội dung: (1) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; (2) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất;

* Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

+ Trường hợp 3: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại, hồ sơ gồm:

* Bản giải trình có nội dung: (1) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; (2) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất;

* Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

* Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

+ Trường hợp 4: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, hồ sơ gồm:

* Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất;

* Bản giải trình có nội dung: (1) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định về địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ. (2) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh. (3) Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

* Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

* Bản giải trình các tiêu chí ENT, cụ thể: (1) Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý; (2) Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý; (3) Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: (3.1) Tạo việc làm cho lao động trong nước; (3.2) Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; (3.3) Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; (3.4) Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

        - Số lượng hồ sơ:

        + Trường hợp 1, trường hợp 2: 01 (một) bộ;

        + Trường hợp 3, trường hợp 4: 02 (hai) bộ.

 

Thời hạn - Trường hợp 1, trường hợp 2: 08 ngày làm việc; - Trường hợp 3: 20 ngày làm việc; - Trường hợp 4: 58 ngày làm việc.
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương; - Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, các đơn vị Sở, ngành có liên quan
Đối tượng Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Hoàn thành mẫu đơn

        - Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 5 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP);

        - Giấy phép Lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mẫu số 12 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

 

Phí, lệ phí không
Kết quả Giấy phép Lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
yêu cầu Điều kiện chung: - Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ - Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; - Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thực hiện nhu cầu kiểm tra kinh tế (ENT) - Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động; - Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý; - Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý; - Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý; - Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: (1) Tạo việc làm cho lao động trong nước; (2) Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; (3) Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; (4) Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Cơ sở pháp lý

        - Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 24/06/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 3829 6322
Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn