Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng công trình chuyên ngành sử dụng vốn khác

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Điện
Trình tự

Trình tự thực hiện (Quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và tại Điều 5 đến Điều 11 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng):

Thiết kế xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành (bao gồm: công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành) cấp II, cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn nhà nước); thực hiện việc Thẩm định thiết kế xây dựng tại Sở Công Thương như sau:

* Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
 • Bước 2:

+ Sở Công Thương kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý hoặc hồ sơ không hợp lệ. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Công Thương sẽ dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

+ Trường hợp Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 18/2016/TT-BXD): Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày (đối với công trình cấp II và cấp III). Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Công Thương để làm cơ sở thẩm định thiết kế xây dựng.

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày (đối với công trình cấp II và cấp III) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình.

+ Trường hợp hồ sơ thiết kế - dự toán đạt yêu cầu: Sở Công Thương sẽ ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

+ Trường hợp hồ sơ thiết kế không đạt yêu cầu: Sở Công Thương thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi và trả hồ sơ. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ nội dung văn bản của Sở Công Thương để hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, sau đó trình thẩm định lại.

 • Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.
 • Bước 5: Chủ đầu tư nộp bản chụp (photocopy hoặc file PDF) tài liệu thiết kế và dự toán xây dựng công trình (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định) về Sở Công Thương để quản lý.

 

Cách thức Trực tiếp tại Sở Công Thương
ho-so

(Quy định tại Điều 29 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 18/2016/TT-BXD):

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • - Tờ trình thẩm thẩm định thiết kế xây dựng công trình: 01 bản.
 • - Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.
 • - Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
 • - Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình (chỉ nộp lần đầu cho Sở Công Thương, đối với tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn đã nộp hồ sơ cho Sở Công Thương trước đó thì không cần nộp lại).
 • - Văn bản trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
 • - Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn (Quy định tại Khoản 8 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP): - Không quá 30 ngày (đối với công trình cấp II, cấp III)
Cơ quan thực hiện (Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP): - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan phối hợp (nếu có):
Đối tượng Tổ chức, cá nhân
Hoàn thành mẫu đơn

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ); Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định (Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

Phí, lệ phí Phí thẩm định thiết kế xây dựng tính theo chi phí xây dựng công trình (Điều 4 Thông tư 210/2016/TT-BTC)
Kết quả Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình
yêu cầu - Công trình chuyên ngành điện cấp II, III sử dụng vốn khác (ngoài vốn nhà nước) được đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.
Cơ sở pháp lý
 • - Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014.
 • - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 • - Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)
Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định (Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Công Thương đã giải quyết

99,98%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/09/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 38222 311 Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn