Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

LĨNH VỰC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LĨNH VỰC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

« Quay lại

Hướng dẫn thủ tục hành chính năm 2013 về đăng ký thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân làm việc tại các Văn phòng Đại diện Thương nhân Nước ngoài

  Căn cứ Luật Quản lý thuế của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
  Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 2 số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
  Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
  Căn cứ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;
  Căn cứ Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;
Sở Công Thương hướng dẫn một số thủ tục hành chính về việc lập tờ khai đăng ký thuế, kê khai thuế, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm việc tại các Văn phòng đại diện (VPĐD) thương nhân nước ngoài như sau:
   + Thủ tục kê khai ban đầu người nước ngoài (phát sinh mới)
   + Thủ tục đăng ký Mã số thuế Văn phòng đại diện
   + Thủ tục đăng ký Mã số thuế người Việt Nam
   + Thủ tục kê khai thuế người Việt Nam
   + Thủ tục Quyết toán thuế cá nhân người nước ngoài (Diện cư trú)
   + Thủ tục Quyết toán thuế văn phòng đại diện (Nhân viên Việt Nam)

 A. THỦ TỤC KÊ KHAI BAN ĐẦU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
   (Dùng cho cá nhân là người nước ngoài mới phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân làm việc tại VPĐD).
   (Thời gian thụ lý hồ sơ 10 ngày làm việc)
   1. Giấy phép thành lập VPĐD (01 bản photo)
   2. Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 05/ĐK-TNCN) (theo Thông tư 80/2012/TT-BTC)
   3. Tóm tắt thông tin của người nộp thuế (01 bản chính theo mẫu)
   4. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07/KK-TNCN) (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC)
   5. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN) (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC) (Nếu có) kèm hồ sơ chứng minh.
   6. Hộ chiếu hoặc CMND (01 bản photo)
   7. Thư bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động (01 bản chính và 01 bản dịch Tiếng Việt có công chứng)
   * Thư bổ nhiệm/hợp đồng lao động phải nêu rõ: ngày được bổ nhiệm/ngày làm việc; lương tại Việt Nam (NET hay GROSS), lương tại nước ngoài (nếu có) và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác; các khoản chi phí như nhà ở, đi lại … do cá nhân người nộp thuế chi trả hay do Công ty chi trả.
   8. Hợp đồng thuê nhà/căn hộ tại Việt Nam (01 bản photo)
   9. Nếu ủy quyền cho người khác kê khai thuế
   - Giấy ủy quyền (01 bản chính theo mẫu)
   - Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (01 bản photo)

 B. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ VPĐD
   1. Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 01/ ĐK-TCT) (theo Thông tư 80/2012/TT-BTC)
   2. Giấy phép thành lập VPĐD (01 bản sao y bản chính - có chứng thực)
   3. Bảng liệt kê hồ sơ cấp mã số thuế (01 bản chính theo mẫu).

 C. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ NGƯỜI VIỆT NAM
   1. Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 05/ĐK-TNCN) (Theo Thông tư 80/2012/TT-BTC)
   2. Photo 01 bản chứng minh nhân dân


  D. THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ NGƯỜI VIỆT NAM
   1. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/KK-TNCN) (Theo Thông tư 28/2011/TT-BTC) (Mẫu này phải có mã vạch)
   2. Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên.
   3. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN) (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC) (Nếu có) kèm hồ sơ chứng minh
   4. Photo 01 bản chứng từ nộp tiền.

 E. THỦ TỤC QUYẾT TOÁN THUẾ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:
   (DIỆN CƯ TRÚ)
   1. Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 09/KK-TNCN) (theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) – 1 bản chính.
   2. Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công (Mẫu 09A/PL-TNCN) (theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) – 1 bản chính.
   3. Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu 09C/PL- TNCN) (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC) – 1 bản chính. (Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh & chỉ áp dụng đối với cá nhân thuộc diện cư trú)
   4. Thư xác nhận thu nhập năm (Mẫu số 20/TXN-TNCN) - do công ty mẹ chi trả thu nhập xác nhận và đóng dấu (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC) – 1 bản chính.
   5. Bảng kê số ngày cư trú (Mẫu 06-1/TNCN) (theo Thông tư 60/2007/TT-BTC)
   6. Quyết định nghỉ việc (01 bản chính)
   7. Hợp đồng thuê nhà/căn hộ tại Việt Nam (01 bản photo có đóng dấu treo và dấu giáp lai của VPĐD)
   8. Hộ chiếu, phôtô dấu mộc ngày đến và ngày đi của cá nhân (1 bản photo)
   9. Bảng liệt kê điện nước (nếu có) – 1 bản chính
   10. Chứng từ nộp thuế (bản photo và đóng treo của VPĐD)
   11. Nếu ủy quyền cho người khác kê khai thuế:
    - Giấy ủy quyền (01 bản chính theo mẫu)
    - Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (01 bản photo)
    * Lưu ý: Khi nộp hồ sơ đề nghị VPĐD nộp 2 bộ (1 bộ Sở lưu lại và 1 bộ Sở đóng dấu nhận để VPĐD lưu).

 

 F. THỦ TỤC QUYẾT TOÁN THUẾ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:
   (NHÂN VIÊN VIỆT NAM)
   1. Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/KK-TNCN) (theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) – 1 bản chính.
   2. Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (Mẫu 05A/BK-TNCN) (theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) – 1 bản chính.
   3. Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền luơng, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (Mẫu 05B/BK-TNCN) (theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) – 1 bản chính. (Nếu có)
   4. Chứng từ nộp thuế (bản photo và đóng treo của VPĐD)
   * Lưu ý: Khi nộp hồ sơ đề nghị VPĐD nộp 2 bộ (1 bộ Sở lưu lại và 1 bộ Sở đóng dấu nhận để VPĐD lưu).

 * THỦ TỤC NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:
   - Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đối với các văn phòng đại diện và cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam kê khai trực tiếp tại cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
   - Văn phòng đại diện nộp thuế thu nhập cá nhân bằng chuyển khoản, vào Tài khoản ngân sách số 7111.1056137 mở tại Kho bạc nhà nước TP. Hồ Chí Minh, số 37 Nguyễn Huệ, Quận 1.
   - Chứng từ nộp tiền phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu: tên người nộp thuế, mã số thuế, số tiền, kỳ thuế và ghi đúng mục lục ngân sách: Chương 557, Tiểu mục 1001.

Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/09/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(+8428) 38.222.311
Fax:(+8428) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn